Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de

Kanun ile Sanayi Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’nun oluşumuna ilişkin hükümler kaldırıldı. Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı, kurum ve kuruluşların yada yönetici firmanın başvurusuna istinaden yada resen yer seçimi yapmak suretiyle sanayi bölgeleri kurulu bölgelere, ilave alan önerisinde bulunabilecek.

Bakanlıkça belirlenen alanlarda, Cumhurbaşkanınca sanayi bölgelerinin kurulmasına yada alan ilavesine izin verilebilecek. Belirlenen alanların Cumhurbaşkanlığına sunulmasından ilkin yönetici şirket kurulacak.

İlan edilen sanayi bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca karar verilecek ve yeni sınırlar Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Sanayi bölgesi duyuru edilen alanlardaki araziler, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca kamulaştırılarak Gömü adına tescil edilecek. Bu arazilerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sanayi bölgesi olarak kullanılmak suretiyle Endüstri ve Teknoloji Bakanlığına tahsisi yapılacak.

Sanayi bölgesinin yatırıma hazır hale getirilmesi için lüzumlu kamulaştırma bedeli ve etüt, harita, plan, proje dahil altyapı ile ilgili tüm giderler ilk olarak yönetici şirket yada yatırımcılar tarafınca yada Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Kamulaştırma bedeli yönetici şirket tarafınca karşılanmışsa düzenlemedeki teşvik tedbirine bakılırsa işlem yapılacak.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirlenen alanlar, tekrardan yer seçimi yapılmadan direkt sanayi bölgesi duyuru edilebilecek.

– YATIRIMCILAR, YÖNETİCİ ŞİRKET İLE KOORDİNASYON İÇİNDE BELİRLENECEK

Sanayi bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Endüstri ve Teknoloji Bakanlığına yada yönetici şirkete başvurusu üstüne, yönetici şirket ve bakanlığın belirlediği yatırımcılara ön yer tahsisi yapılacak. Yatırımcının ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin arkasından Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü üstüne yatırımcı lehine bağımsız ve devamlı özellikte irtifak hakkı tesis edilecek yada kullanma izni verilecek.

Yatırımcı, irtifak hakkı yada kullanma izni verilmesinden itibaren belirlenen süre ve esaslar kapsamında en geç 5 yıl içinde yatırımını tamamlayacak. Verilen sürede yatırım gerçekleşmezse gecikmenin gerekçeleri Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca değerlendirilecek ve gerekirse bu süre 1 yıl uzatılabilecek. Verilen ek süre içinde yatırımın gerçekleşmemesi halinde Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının talebi üstüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca irtifak hakkı tesisi yada kullanma izni sözleşmesi feshedilecek.

Atık suları ilgili boşalma standartlarında arıtarak belediye altyapısına veren sanayi bölgelerinden, belediyelerce atık su uzaklaştırma bedeli alınmayacak.

– İRTİFAK HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kanunla, ÇED süreci, ÇED mevzuatında detaylı şekilde yer almış olduğu ve bu sürece yönelik ek maddeye gereksinim olmadığı için Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “ÇED Süreci” başlıklı maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Sanayi bölgelerinde yer edinen yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi kapsamında hangi teşviklerin verileceği ve verilecek tüm teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde ve seviyede uygulanacağı mevzularında Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Cumhurbaşkanınca, sanayi bölgelerinde yer edinen yatırımlara ilişkin ek teşvikler belirlenebilecek.

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca, kamulaştırılan taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri bakanlığın bütçesinden karşılanmışsa bu taşınmaz mallar üstünde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yönetici şirket yada yatırımcılar lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma bedeli yönetici şirket yada yatırımcılar tarafınca karşılanmışsa yönetici şirket yada yatırımcılar lehine bedelsiz olarak bağımsız ve devamlı irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Düzenlemeyle yatırımcılara ve yönetici şirkete, sanayi bölgelerinde yatırımların tamamlanması şartıyla iyelik devri imkanı sağlanacak. Yönetici şirket, iyelik devrinden sonrasında satış ve kiralama yapabilecek.

– ENDÜSTRİ BÖLGELERİ İÇİNDE YER ALACAK YATIRIMCILAR RUHSAT, ONAY VE İZİNLERE İLİŞKİN HARÇLARDAN MUAF OLACAK

Kanun’a bakılırsa, sanayi bölgeleri bayındır ve parselasyon planları ile değişimleri, belirlenen esaslara uygun hazırlanacak, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanacak.

Onaylı bayındır ve parselasyon planları ve değişimleri Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının web sitesinde ve valilikçe belirlenecek duyuru yerlerinde yedi gün süreyle duyuru edilecek, itiraz eğer olmazsa duyuru süresinin sonunda yürürlüğe girecek. İmar planları hazırlanırken Sıhhat Bakanlığı ile Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı içinde yapılacak protokol kapsamında belirlenen sıhhat koruma bandı bırakılacak.

Sanayi bölgesi sınırlarındaki kapanan kadastral ve bayındır yolları ile parklar, her türlü sorumluluğu sanayi bölgesinin yönetilmesinden görevli şirkete ilişkin olmak suretiyle Gömü adına tescil olunacak. Sanayi bölgelerindeki altyapı ve üstyapıya ilişkin etüt, harita ve projeler, ruhsat ve izinler, iş yeri açma ve emek verme ruhsatları Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı onayı ve denetimine doğal olarak olacak.

Sanayi bölgelerindeki altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi kontrolü ve bunlara ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatlarının yapım kontrolü ve işletme aşamasındaki kontroller Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca yapılacak yada yaptırılacak.

Ruhsatsız yada ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar için İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yapılacak işlemler Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca tesis edilecek. Yapılara ilişkin yıkım sonucu alınması halinde yıkım işlemi Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının talimatı üstüne valilik tarafınca yapılacak. Bu kapsamdaki yönetimsel para cezaları Bakanlıkça verilecek.

Sanayi bölgeleri içinde yer alacak yatırımcılar, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

İmar Kanunu’nun mekansal standartlar ve kıymet artış payına ilişkin hükümleri, sanayi bölgelerinde uygulanmayacak. Sanayi bölgesinin ihtiyacına bakılırsa eğitim, Ar-Ge, laboratuvar, enerji, lojistik, sıhhat, güvenlik, kreş, park ve benzeri yönetimsel, ticari ve teknik hizmetlerin yer alacağı alanlar bırakılacak.

– YATIRIMCILARIN İHTİYAÇLARI

Yatırımcıların gereksinim duyan elektrik, su, kanalizasyon, naturel gaz, arıtma tesisi, yol, iletişim, spor tesisleri ve benzeri altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve hususi kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, sanayi bölgelerinin yönetilmesi ve işletilmesinden görevli tüzel kişinin yetki ve sorumluluğunda olacak.

Yatırımcılar elektrik, su, naturel gaz ve benzeri gereksinimlerini sanayi bölgesi tesislerinden karşılamak zorunda olacak. Sanayi bölgesinden görevli tüzel kişinin izni olmaksızın bu gereksinimler başka yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacak sadece elektrik dağıtım lisansına haiz sanayi bölgelerinde özgür tüketici sınırını aşan yatırımcılar, tedarikçilerini seçme hakkını, sanayi bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla kullanabilecek.

Sanayi bölgelerinden görevli tüzel şahıs, yatırımcıların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın özgür tüketici sayılacak. Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın sanayi bölgelerinden görevli tüzel şahıs yada yatırımcılar kendi gereksinimleri için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına haiz olacak. Bu kapsamda sanayi bölgeleri sınırları içindeki elektrik üretim ve dağıtımına ilişkin faaliyetler, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek.

Sanayi bölgesi duyuru edilen alanda yatırımcılara ilişkin elektrik yada naturel gaz aboneliğinin bulunması halinde naturel gaz dağıtımı ilgili dağıtım lisansı haiz tüzel kişinin muvafakatiyle, elektrik dağıtımı ise TEDAŞ ve ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muvafakati ve TEDAŞ’a ilişkin olan dağıtım tesis bedelinin TEDAŞ’a ödenmesi kaydıyla yapılabilecek.

Sanayi bölgelerinde elektriğin dağıtım, üretim ve işletme, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının görüşünü almak kaydıyla EPDK tarafınca düzenlenecek. Sanayi bölgelerinde naturel gazın dağıtım ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek.

– KAMULAŞTIRMA VE ALTYAPI HARCAMALARI

Kanun’un “uzmanlık sanayi bölgeleri” ve “münferit yatırımlar” başlıklı maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Hususi sanayi bölgesi duyuru şartlarından kabul edilen kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülecek. Daha ufak alanlarda yüksek teknolojili, stratejik, katma kıymetli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımlar da hususi sanayi bölgesi imkanlarından faydalanabilecek.

Hususi sanayi bölgesi duyuru edilen alan içinde müracaat sahibinin talep etmesi, hususi mülkiyete mevzu arazi maliklerinin endüstri yatırımı yapmayı taahhüt etmesi şartıyla söz mevzusu hususi mülkiyete mevzu arazinin kamulaştırılmaması yönünde düzenleme yapılıyor.

Hususi sanayi bölgelerindeki kamulaştırma ve altyapı harcamaları müracaat sahibi tarafınca karşılanacak, bu bölgelerde yer alacak yatırımcıların belirlenmesi aşamasında Endüstri ve Teknoloji Bakanlığından uygun görüş alınacak.

Hususi sanayi bölgesi duyuru edilecek alanlarda, gerçekleştirme süresi 5 yılı geçmemek suretiyle her yıl, bundan önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve duyuru edilen tekrardan değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak suretiyle güncellenmek kaydıyla minimum 750 milyon lira tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması şartı aranacak.

Müracaat sahibinin talep etmesi ve hususi sanayi bölgesi içindeki hususi mülkiyete mevzu arazi maliklerinin bu düzenleme hükümleri gereğince yatırım yapacağını taahhüt etmeleri koşuluyla kamulaştırma yapılmayacak.

Hususi sanayi bölgesinin yatırıma hazır hale getirilmesi için lüzumlu kamulaştırma, etüt, harita, plan, proje dahil altyapı ile ilgili tüm giderleri, müracaat sahibi gerçek ve tüzel şahıs karşılayacak.

Hususi sanayi bölgelerinde yönetim, işletme ve her türlü hizmet harcamaları da yatırımcılarca karşılanacak. Bu bölgelerdeki yatırımcılar, yönetimden görevli müracaat sahibine mevzuattan meydana gelen yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olacak.

Yönetici şirket, kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerde müracaat sahibi tarafınca, Bakanlıkça resen meydana getirilen çalışmalarda ise sanayi bölgesinin kurulacağı il sınırları içindeki var ise endüstri odaları, yoksa tecim ve endüstri odası yada Bakanlıkça belirlenen gerçek yada tüzel kişiler tarafınca kurulacak. Yönetici şirket, Bakanlığın talebi üstüne faaliyetleriyle ilgili her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığa sunacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar Bakanlıkça yönetimsel para cezası verilecek.

Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin, münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanlarla duyuru edilen uzmanlık sanayi bölgeleri, “Sanayi bölgelerinin kuruluşu ve ilanı” başlıklı maddeye bakılırsa kurulan sanayi bölgesi olarak kabul edilecek.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası